ΑΡΧΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
HUMAN RESOURCES
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΛΕΓΧΟΙ:

Λογιστική και Φοροτεχνική παρακολούθηση των επιχειρήσεων με την τήρηση των βιβλίων τους (Α΄, Β΄, Γ΄ κατηγορίας) μηχανογραφικά με γνωστοποίηση στην αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση και το στήσιμο του λογιστηρίου

Σχεδιασμός, οργάνωση και επίβλεψη λειτουργίας εταιρειών, εποπτεία και οργάνωση λογιστικών συστημάτων, εσωτερικού ελέγχου, αποθηκών, κοστολογήσεις κλπ.

Οποιεσδήποτε υποχρεώσεις-εργασίες των επιχειρήσεων απέναντι στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (ενάρξεις - θεωρήσεις Κ.Β.Σ., μεταβολές μητρώου, τροποποιήσεις κλπ.)

Σύνταξη Ισολογισμών και Δημοσίευσή τους σε Νομαρχία

Εφημερίδες καθώς και Ανάλυση Ισολογισμών με αριθμοδείκτες

Σύνταξη, Επεξεργασία και υποβολή

- Δηλώσεων Φ.Π.Α. (τήρηση συστήματος VIES).
- Δηλώσεων Φ.Μ.Α.Π.
- Δηλώσεων Φ.Μ.Υ. και Ε7
- Δηλώσεων εισοδήματος
- Δηλώσεων υπεραξίας

Έλεγχοι καλής και σωστής λειτουργίας Λογιστικών Συστημάτων και Φορολογικού Προγραμματισμού.

Αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων από τη Δ.Ο.Υ. (όπου σημειωτέον έχουν ήδη ξεκινήσει από το Υπουργείο Οικονομικών).

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Αναλαμβάνουμε όλα τα θέματα που άπτονται του προσωπικού σας:

- την μηχανογράφηση της μισθοδοσίας του προσωπικού σας που αφορά όλες τις περιπτώσεις σε σχέσεις εργασίας μισθωτών-προσωπικού.

- την παρακολούθηση-προσλήψεις τους σύμφωνα με προγράμματα επιδοτήσεων του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλων οργανισμών.

- όλα τα εργατικά θέματα που αφορούν ρυθμίσεις σε Ταμεία Ασφάλισης (Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ. κλπ.).

Παρέχουμε Νομική και Συμβολαιογραφική Υποστήριξη με τη συνεργασία αξιόλογων Δικηγόρων, εταιρειών Νομικών Συμβούλων και Συμβολαιογράφων.